PRZYRZĄDY POMIAROWE zadania

ZESTAW 1

1.     Badany woltomierz wskazał napięcie U=1,83[V]. Woltomierz wzorcowy wskazał napięcie Up=1,87[V]. Wskazanie woltomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne. Oblicz:

a.      błąd bezwzględny,

b.      poprawkę,

c.      błąd względny,

d.      błąd względny procentowy.

Oceń dokładność badanego woltomierza.

 

2.     Badany woltomierz wskazał napięcie U=220,0[V]. Woltomierz wzorcowy wskazał napięcie Up=220,04[V]. Wskazanie woltomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne. Oblicz:

a.      błąd bezwzględny,

b.      poprawkę,

c.      błąd względny,

d.      błąd względny procentowy.

Oceń dokładność badanego woltomierza.

 

3.     Badany amperomierz wskazał prąd I=5.05[A]. Amperomierz wzorcowy wskazał prąd Ip=5[A]. Wskazanie amperomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne. Oblicz:

a.      błąd bezwzględny,

b.      poprawkę,

c.      błąd względny,

d.      błąd względny procentowy.

Oceń dokładność badanego amperomierza.

 

4.     Badany amperomierz wskazał prąd I=19.9[A]. Amperomierz wzorcowy wskazał prąd Ip=20[A]. Wskazanie amperomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne. Oblicz:

a.      błąd bezwzględny,

b.      poprawkę,

c.      błąd względny,

d.      błąd względny procentowy.

Oceń dokładność badanego amperomierza.

 

5.     Woltomierz o zakresie 300[V]  i klasie dokładności 0,5  wskazał 150[V]. Oszacuj błąd graniczny (niepewność bezwzględną i względną wyniku pomiaru napięcia).

 

6.     Amperomierz o zakresie 3[A] i klasie dokładności 0,5 wskazał 1,5[A]. Oszacuj błąd graniczny (niepewność bezwzględną i względną wyniku pomiaru prądu).

 

7.     Amperomierzem o klasie dokładności 1,5 i zakresie pomiarowym In=6[A] zmierzono prąd I=4[A]. Oblicz względny błąd pomiaru prądu.

 

8.     Woltomierzem o klasie dokładności 1,5 i zakresie pomiarowym Un=60[V] zmierzono napięcie U=40[V]. Oblicz względny błąd pomiaru napięcia.


ZESTAW 2

9.     Wskazanie woltomierza o zakresie pomiarowym Un=30[V] wynosi a=50 działek. Maksymalna liczba działek wynosi Lmax=60 działek. Jaka jest wartość zmierzonego napięcia U ?

 

10.  Wskazanie amperomierza o zakresie pomiarowym In=3[A] wynosi a=25 działek. Maksymalna liczba działek wynosi Lmax=30 działek. Jaka jest wartość zmierzonego prądu I ?

 

11.  Woltomierz o rezystancji wewnętrznej Rv=200[kW] wskazuje napięcie U=10[V]. Obliczyć prąd w woltomierzu Iv.

 

12.  Amperomierz o rezystancji wewnętrznej Ra=0,12[W] wskazuje prąd I=0,25[A]. Obliczyć spadek napięcia na amperomierzu Ua.

 

13.  Woltomierz o zakresie Un=6[V] ma rezystancję wewnętrzną Rv=30[kW]. Obliczyć wartość rezystancji rezystora dodatkowego, który należy włączyć szeregowo z woltomierzem, aby zwiększyć jego zakres do U'n=60 [V].

 

14.  Miernik magnetoelektryczny o zakresie In=500 [mA] ma rezystancję wewnętrzną Ra=100[W]. Obliczyć wartość rezystora dodatkowego, aby otrzymać woltomierz o zakresie 100[V].

 

15.  Jaki bocznik należy włączyć równolegle do amperomierza o zakresie In=0,5[A] i rezystancji wewnętrznej Ra=0,18[W], aby jego zakres wynosił I'n=5[A] ?

 

16.  Obliczyć rezystancję bocznika Rb do rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza o rezystancji wewnętrznej Ra=0,36[W] z In=0,3[A] do I'n =3[A].

 

17.  Szeregowo z miliamperomierzem o zakresie In=2[mA] i rezystancji wewnętrznej Ra=18[W] połączono opornik manganinowy o rezystancji R=82[W]. Do tego układu dołączono bocznik w celu rozszerzenia zakresu miliamperomierza do I'n=20 [mA]. Obliczyć rezystancję bocznika Rb.

 

18.  Miliamperomierz o zakresie In=15[mA] ma rezystancję wewnętrzną Ra=12[W]. Dobrać oporniki R1, R2, R3 bocznika uniwersalnego, aby zakresy miliamperomierza wynosiły odpowiednio: In1=30[mA],   In2=150[mA],   In3=600[mA].


ZESTAW 3

19.  Przy pomiarze rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego napięcia wskazania mierników są następujące:

I = 0,16 [A]

U = 12 [V]

Obliczyć rezystancję mierzoną Rx i poprawioną R'x przyjmując Rv=1200 [W].

 

20.  Przy pomiarze rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego prądu wskazania mierników są następujące:

I = 0,2 [A]

U = 22 [V]

Obliczyć rezystancję mierzoną Rx i poprawioną R'x przyjmując Ra= 5 [W].

 

21.  Podczas pomiaru rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego napięcia wskazania mierników były następujące:

U = 20 [V]

I = 0,05 [A]

Rezystancja wewnętrzna woltomierza wynosi Rv = 20 [kW].

Obliczyć wartość zmierzoną rezystancji, wartość poprawioną rezystancji i poprawkę na woltomierz.

Wyznaczyć błąd względny pomiaru rezystancji jeżeli klasa dokładności amperomierza i woltomierza wynosi 1. Zakres woltomierza Un = 30 [V], a zakres amperomierza In = 0,1 [A].

 

22.  Podczas pomiaru rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego prądu wskazania mierników były następujące:

U = 20 [V]

I = 0,001 [A]

Spadek napięcia na zaciskach amperomierza wynosi 20 [mV].

Obliczyć wartość zmierzoną rezystancji, wartość poprawioną rezystancji i poprawkę na amperomierz.

Wyznaczyć błąd względny pomiaru rezystancji jeżeli klasa dokładności amperomierza i woltomierza wynosi 1. Zakres woltomierza Un = 30 [V], a zakres amperomierza In = 0,0015 [A].

 

23.  Oblicz błąd systematyczny pomiaru rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego napięcia:

Dane:

U = 50 [V]

I = 100 [mA]

Rv = 2500 [W]

 

24.  Oblicz błąd systematyczny pomiaru rezystancji metodą techniczną w układzie poprawnie mierzonego prądu:

Dane:

U = 50 [V]

I = 100 [mA]

Ra = 1 [W]


ZESTAW 4

25.  Amperomierz i woltomierz, oba prądu stałego, wmontowane na tablicy rozdzielczej, wskazują odpowiednio: I=50[A] i U=200[V]. Rezystancja wewnętrzna woltomierza Rv=5[kW]. Obliczyć moc pobieraną przez woltomierz.

 

26.  Amperomierz i woltomierz, oba prądu stałego, wmontowane na tablicy rozdzielczej, wskazują odpowiednio: I=50[A] i U=200[V]. Rezystancja wewnętrzna amperomierza Ra=0,003 [W]. Obliczyć moc pobieraną przez amperomierz.

 

27.  Obliczyć stałą podziałki watomierza jeżeli:

Un = 300 [V]

In = 10 [A]

cosfn = 0,5

Lmax = 100 [dz.]

 

28.  Obliczyć stałą podziałki watomierza jeżeli:

Un = 600 [V]

In = 20 [A]

cosfn = 0,5

Lmax = 100 [dz.]

 

29.  Obliczyć moc prądu jednofazowego zmierzoną przy pomocy watomierza o parametrach znamionowych:

Un = 300 [V]

In = 10 [A]

cosfn = 0,5

Lmax = 100 [dz.]

jeżeli wskazanie watomierza wynosi a = 70 działek.

 

30.  Obliczyć moc prądu jednofazowego zmierzoną przy pomocy watomierza o parametrach znamionowych:

Un = 300 [V]

In = 5 [A]

cosfn = 0,5

Lmax = 100 [dz.]

jeżeli wskazanie watomierza wynosi a = 80 działek.